Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid (müra, vibratsioon, keemilised ja boiloogilised ohutegurid jms), mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.

Riskianalüüsis nähakse ette meetmed riskide mõju vältimiseks või vähendamiseks koostatakse. Tööandja peab korraldama riskianalüüsi alusel töötajate perioodilise tervisekontrolli tööandja kulul.

Kõikide nende dokumentide koostamiseks ja tegevuste läbiviimiseks soovitame kasutada Dualteam OÜ teenuseid.