Ettevõtte asjaajamise korraldamine on rohkem kui ainult tüütu paberimajandus. Bürootöö heast korraldusest sõltub ettevõtte ajakohane ja tõrgeteta toimimine. Töötame välja just Teie ettevõttele vajalikud dokumendipõhjad, aitame sisse seada dokumentide süstematiseerimist nende lihtsamaks leidmiseks ja haldamiseks või tegeleme igapäevaselt Teie ettevõtte bürootöö korraldamisega.

Pakume:

1. Pikaajaline dokumendihaldusteenus - bürootöö pidev korraldamine 

 • Teie vajaduse järgi dokumentide koostamine ja vastuvõtmine kokkulepitud korras;
 • Konsultant on kokkulepitud ajavahemikul päevas vajadusel kontaktis telefoni ja e-posti teel;
 • Töö käigus või eelnevalt lepitakse kokku Teie ettevõttes konsultandi füüsiline kohalolek dokumentide korrastamiseks ja süstematiseerimiseks (kordade arv nädalas) ja konsultatsiooniks;
 • Telefoniteenindus – saate suunata oma telefoni konsultandile, kui Te ise ei saa vastata, jättes juhtnöörid ja orienteeruvad vastamisjuhised. Konsultant edastab saadud informatsiooni ja Te saate rahulikult olla nõupidamisel, puhkepausidel või välisreisil.
 • Korrespondentsi vastuvõtmine ja süstematiseerimine, ajakava kokkuleppimine ja kõik mis kuulub juhiabi-sekretäri töökohustustesse;
 • Asjaajamine   klientide, ettevõtete, riigiametite ja inspektsioonidega;
 • Dokumentide arhiveerimiseks ettevalmistamine, akteerimine jms;
 • Asendamine sekretäri puhkuse või haiguse ajal.

2. Ühekordne dokumendihaldusteenus

 • Asjaajamiskorra väljatöötamine, dokumentide loetelu koostamine
 • Dokumentide korrastamine ja süstematiseerimine
 • Dokumendinäidiste, plankide ja põhjade koostamine
 • Avaldused
 • Käskkirjad
 • Protokollid
 • Kirjaplangid, üldplangid
 • Otsused
 • Korraldused
 • Käskkirjad
 • Aruanded
 • Pakkumised
 • Ametikirjad
 • Dokumentide koostamine ja vormistamine
 • Juhatuse otsused, korraldused, protokollid jms
 • Ametikirjad, ettepanekud, pakkumised jne
 • Lepingud, kokkulepped, äraütlemised jms
 • Asjaajamise üleandmine, arhiveerimiseks ettevalmistamine - arhiivi sisseseadmine,korrastamine, dokumentide eraldamine säilitamiseks ja hävitamiseks
 • Konsultatsioonid bürootöö korraldamiseks