Pakume teenust personalijuhtimise, asjaajamise, tööohutuse, tööõiguse ja dokumendihalduse valdkondades.

Meie dokumendi- ja personalihaldusteenus on suunatud kõigile ettevõtetele, kes ei pea majanduslikult otstarbekaks luua eraldi töökohta personalijuhile või personalitöötajale, juhiabile, sekretärile, töökeskkonnaspetsialistile. Põhitegevuse kõrval on  aga keeruline tegeleda erinevatel seadusandlikel alustel nõutava dokumenditööga.

Teie ettevõtte vajadusi, võimalusi ja spetsiifikat arvestav professionaalne personali- ja  haldusdokumentatsiooni koostamine ning konsultatsioonid:

 • Personalijuhtimine - töötajate valik, värbamine, koolitamine, motiveerimine
 • Töösuhete korraldamine - eraviisilised ning poolte vahelised nõustamised, läbirääkimised, konsultatsioonid, esindamised
 • Töölepingute nõuetekohane koostamine ja vormistamine
 • Töölepingute lõpetamine ja selle erinevad lahendid
 • Ettekirjutuste ja nõuete täitmine, suhtlemine inspektsioonide ja ametitega
 • Personalitöö – töötajate arvestus, tööajaarvestus, puhkusearvestus jms
 • Töökorraldus - töö sisekorraeeskirjad, ametijuhendid, tööajaarvestus
 • Tööohutusjuhendid ja tööohutusstruktuuride väljatöötamine
 • Asjaajamise korraldamine, dokumentide koostamine ja haldamine
 • Lepingute koostamine ja konsultatsioonid
 • Asutamisdokumendid, projektid
 • Dokumentide ettevalmistamine arhiveerimiseks
 • Koolituste korraldamine, sisekoolitus, dokumendihaldus -ja tööseadusandlusalased loengud jpm

Kui Te olete otsustanud outsourcingu  e. sisseostetava tugiteenuse kasuks või teil on tekkinud lisaküsimusi siis võtke meiega ühendust