Personalijuhtimine, töötervishoid ja tööohutus, tööõigus ja dokumentatsioon.

Sa ei pea majanduslikult otstarbekaks luua töökohta personalijuhile või töökeskkonnaspetsialistile. Samas on põhitegevusega koos  keeruline tegeleda erinevatel seadusandlikel alustel nõutava juhtimise ja dokumenditööga.

Teie ettevõtte vajadusi, võimalusi ja spetsiifikat arvestav professionaalne personali- ja  tööohutuse juhtimisstruktuuride loomine ja dokumentatsiooni koostamine ning konsultatsioonid:

 • Personalijuhtimine - töötajate valik, värbamine, koolitamine, motiveerimine
 • Töösuhete korraldamine - eraviisilised ning poolte vahelised nõustamised, läbirääkimised, konsultatsioonid, esindamised
 • Töölepingute nõuetekohane koostamine ja vormistamine
 • Töölepingute lõpetamine ja selle erinevad lahendid
 • Ettekirjutuste ja nõuete täitmine, suhtlemine inspektsioonide ja ametitega
 • Personalitöö – töötajate arvestus, tööajaarvestus, puhkusearvestus jms
 • Töökorraldus - töö sisekorraeeskirjad, ametijuhendid, tööajaarvestus
 • Tööohutusjuhendid ja tööohutusstruktuuride väljatöötamine
 • Asjaajamise korraldamine, dokumentide koostamine ja haldamine
 • Lepingute koostamine ja konsultatsioonid
 • Asutamisdokumendid, projektid
 • Dokumentide ettevalmistamine arhiveerimiseks
 • Koolituste korraldamine, sisekoolitus, dokumendihaldus -ja tööseadusandlusalased loengud jpm

Kui Te olete otsustanud outsourcingu  e. sisseostetava  teenuse kasuks või teil on tekkinud lisaküsimusi siis võtke meiega ühendust